ทุนการศึกษา สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ : ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการของอาจารย์ มจพ. และนักวิจัย สวทช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศ : ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล. และนักวิจัย สวทช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศ : เปิดรับข้อเสนอโครงการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัย สวทช. ประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศ : เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย สวทช. และอาจารย์ VISTEC ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกาศ : เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย

 1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปีการศึกษา 2564
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(TU-NSTDA Excellent Research Graduate Scholarship) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาโครงการวิจัยทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีการศึกษา 2564
 4. VISTEC, Announcement Successful Research Projects for VISTEC-NSTDA Collaborative Research and Education Scholarships Academic Year 2021
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 รอบ 2

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน

 1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคปลายการศึกษา ปีการศึกษา 2563
 2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(TU-NSTDA Excellent Research Graduate Scholarship) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 4. AIT, Endorsement of NSTDA Top-up Scholarships under the Development of HighQuality Research Graduates in Science and Technology Project Academic Year 2021
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการพัฒนาบัณฑิวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
 6. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 7. VISTEC, Announcement Successful Candidates for VISTEC-NSTDA Collaborative Research and Education Scholarships Academic Year 2021