ข่าวประชาสัมพันธ์

(ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว  ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2565)

SkillsandSpiritualsWorkshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาและวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เยาวชนได้มีโอกาสตระหนักและร่วมกันคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable) พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ

เด็กและเยาวชนของชาติเป็นบุคคลที่มีบทบาทและส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัย หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน ตลอดจนครูที่ปรึกษาโครงงานซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันเยาวชนหันมาสนใจและเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในระดับนักเรียน อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ประสานกับความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลงานหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 7 เน้นการส่งมอบผลงานเพื่อตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan) โดย สวทช. จะสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ถ่ายทอดไปสู่แผนงานที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติ เกิดการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก และมหาวิทยาลัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการตอบโจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และโจทย์ของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ สวทช. ที่จะเป็น “องค์กรวิจัยชั้นนำที่สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในการนี้ สวทช. โดยโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสต์รุ่นเยาว์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานสู่ความยั่งยืน (Skills and Spirituals for Project development towards Sustainable)” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ให้แก่ครูที่ปรึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าใจแนวคิด ความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโรงเรียน ตลอดจนเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนของการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Inequality) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน รวมถึงสร้างโอกาสการกระจายตัวและการขยายผลของนวัตกรรมไปสู่วงกว้างในระดับพื้นที่ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและเยาวชนในระดับพื้นที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ ความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change) ทั้งปัญหาหมอกควัน มลพิษ ภัยแล้ง และขยะ โดยเริ่มจากการตระหนักและการสร้างจิตสำนึกในการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้น และรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงต่อยอดการสร้างนวัตกรรมให้ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ครูขุนทอง คล้ายทอง ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย ครูรางวัลครูผู้มีนวัตกรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์ หลานเดช นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผู้ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) ในการประกวดโครงงานระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth and Environmental Sciences) และรางวัลชนะเลิศในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเป็นผลงานการวิจัยที่มีการบูรณาการวิทยาการจากหลากหลายสาขายอดเยี่ยม จาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society จากการนำเสนอผลงานโครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรหลักในกิจกรรมนี้

วัตุถประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างครูและนักเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างแนวทาง/แนวคิดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับครูที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
3. เพื่อกระตุ้นให้ครูที่ปรึกษา เยาวชนและสามเณรนักเรียนสนใจมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ฉละนวัตกรรมไปสู่ความยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ นักเรียน และสามเณรนักเรียน รวม 110 คน จำแนกเป็น

ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ และสามเณรนักเรียนทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย อย่างน้อยระดับชั้นละ 3 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
ครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดศรีษะเกษ โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เข้าใจความหมาย แนวคิด ความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ
รับรู้ Sustainability Trends ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโรงเรียน
เข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนของการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
เรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในองค์กรประสบความสำเร็จ
เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของครูและเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมสู่ความอย่างยั่งยืน
ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครผ่าน URL : https://forms.gle/BZBV6wxSWorKVDCFA

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุคนธา อาวัชนาการ
นักวิชาการอาวุโส
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์
นักวิชาการ
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กำหนดการวันที่ 28 มิกุนายน 2565

เวลาเนื้อหา
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียนวิทยากรและผู้เข้าอบรม
08.30 – 09.00 น.พิธีเปิด
09.00 – 09.45 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จากก้าวแรกสู่ความสำเร็จบนถนนโครงงานและนวัตกรรม”
09.45 – 10.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการหาหัวข้อโครงงานใครว่ายาก”
11.00 – 12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.30 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากปัญหาสู่โครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออนาคต
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากปัญหาสู่โครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออนาคต (ต่อ)

กำหนดการวันที่ 29 มิกุนายน 2565

เวลาเนื้อหา
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนวิทยากรและผู้เข้าอบรม
09.00 – 09.45 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนเส้นชัยด้วยข้อเสนอโครงงานวิจัยสุด Cool
09.45 – 10.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนเส้นชัยด้วยข้อเสนอโครงงานวิจัยสุด Cool (ต่อ)
11.00 – 12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน