รอบนำเสนอผลงาน YSC 2024

ผลการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน YSC 2024

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) กำหนดจัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The 26th Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

*** โปรดอ่านรายละเอียดการติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และการเตรียมตัวสำหรับร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศให้ละเอียด โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านข้อมูลและทำความเข้าใจในประกาศ ตลอดจนคู่มือการแข่งขันอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถสอบถามได้ที่ Line Group: YSC2024FinalRound โดย Scan QR Code ได้ตามภาพด้านล่าง

รางวัลรอบนำเสนอผลงาน YSC 2024

  • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9,000 บาท เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2024
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาคสำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาคสำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

การติดต่อรับเงินรางวัล และเกียรติบัตร
เงินรางวัล โครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สามารถติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด ทั้งนี้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบนำเสนอผลงาน สำหรับโครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จำนวน 9,000 บาท ทางโครงการฯ กำหนดให้มีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยจ่ายให้นักเรียนหัวหน้าโครงงาน จำนวน 7,200 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาท่านที่ 1 จำนวน 1,800 บาท รวม 9,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการรับทุน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะประกาศให้ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้หลังจากมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ

เกียรติบัตร โครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค  แจกภายในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26: YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ โครงงานรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค จะประกาศให้ Download ไฟล์เกียรติบัตรได้ที่หน้าเว๊ปไซต์ของโครงการฯ ภายหลังการจัดงาน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จ

ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกคนที่ผ่านเข้าสู่ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่น ๆ ได้ที่ “รายชื่อโครงการเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ” หากข้อมูลของนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ขอให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขมายังเมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ) ทั้งนี้อนุญาตให้แก้ไขชื่อโครงการเฉพาะโครงการที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการภูมิภาคเท่านั้น และการอนุญาตให้ปรับแก้ข้อมูลใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโครงการฯ เท่านั้น
2. โครงงานหรือผลงานของนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระหว่างการแข่งขันในรอบการประกวดของ YSC จะต้องรายงานให้โครงการ YSC ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานให้คณะกรรมการทราบระหว่างนำเสนอ โดยต้องชี้แจงให้ทราบถึงจุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดว่ามีความแตกต่างจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลระหว่างการประกวดอย่างไร
3. โครงงานหรือผลงานของนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หากมีการทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ (รวมถึงการจัดทำแบบสอบถาม) หรือสัตว์จะต้องนำแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และหนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form หรือ ICF) มาแสดงต่อคณะกรรมการที่บูธนำเสนอผลงานด้วย โดยขอให้จัดเตรียมไว้ในแฟ้มเอกสารโดยไม่ต้องจัดแสดง แต่สามารถให้ดูหรือตรวจสอบได้เมื่อเรียกขอ
4. ขอให้ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษารายละเอียดในหัวข้อที่ปรากฏด้านล่างต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน ควบคู่กับการอ่านคู่มือการประกวด ตามที่ระบุ
ทั้งนี้ ผลงานที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์/กฏระเบียบการแสดงผลงาน ที่ระบุในหัวข้อ “การจัดแสดงผลงาน” อย่างเคร่งครัด และต้องได้รับการตรวจสอบและลงนามอนุญาตให้แสดงผลงาน โดย “ผู้ตรวจสอบการแสดงผลโครงการ (Project Display Inspector)” ซึ่งจะมีการตรวจสอบในช่วงเวลาการติดตั้งผลงาน
5. ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมกลุ่ม LINE: YSC2024FinalRound ตาม QR code ที่แนบด้านล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวสารและประกาศ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทางกลุ่ม LINE: YSC2024FinalRound

2. ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ  สามารถ Download ได้ที่

คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

3. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ สามารถ Download ได้ที่

  • หนังสือเชิญ
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ
  • รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC 2024
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ
  • กำหนดการ
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ
  • หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม  YSC Education Outreach Day

*กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

รายการเอกสารและสิ่งนำเสนอ และกำหนดการส่งมอบงาน
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ และการปรับปรุงข้อมูล
(ไฟล์ pdf โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-รายงานฉบับสมบูรณ์” ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17.00 น.)
ให้หัวหน้าโครงงาน Upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb. ในระบบ SIMS (https://www.nstda.or.th/sims) พร้อมทั้งทำการปรับปรุงบทคัดย่อในระบบ SIMS ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประกวด ตามแบบฟอร์มที่มีให้ดาวน์โหลดในระบบ SIMS หรือหน้าเว็บไซต์โครงการ สามารถดูคำแนะนำและหัวข้อการและองค์ประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ตาม “การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์” ในคู่มือการประกวด
หมายเหตุ : การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องดำเนินการโดยหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อนร่วมทีมไม่สามารถดำเนินการได้ และ
ในกรณีที่นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในโครงการหลังจากการประกาศผลรอบนำเสนอ นักเรียนจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและเพื่อนร่วมทีมตรวจสอบและรับรองการเป็นสมาชิกโครงงานอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนักเรียน Upload ไฟล์เข้าระบบ SIMS แล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ส่งถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งทดสอบเปิดไฟล์ของนักเรียนว่าสามารถเปิดอ่านได้หรือไม่
ทั้งนี้พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม โดยนำมาส่ง ณ จุดรับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในงานประกวด

เอกสารดังต่อไปนี้ ส่งไฟล์ได้ที่ https://forms.gle/J4prZFQUhnHogVcv9 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.) ได้แก่

2. โปสเตอร์/บอร์ดนำเสนอโครงงาน (Poster)
(ไฟล์ pdf หากมีการแยกส่วนขอให้รวมกันเป็นแผ่นเดียว โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-โปสเตอร์” ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.)
โปสเตอร์รายละเอียดโครงงาน เพื่อใช้การนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ ขนาดไม่เกิน 140 x 100 cm. หรือสามารถจัดทำเป็น 3 ส่วน แล้วนำมาประกอบเป็น 1 ชิ้นในภายหลัง โดยขนาดเป็นดังนี้
1) ด้านซ้ายขนาด 30×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
2) ตรงกลางขนาด 80×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
3) ด้านขวาขนาด 30×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
หมายเหตุ: หากต้องการทำส่วนหัวบอร์ด สำหรับบอกรายละเอียดชื่อโครงการ ชื่อผู้พัฒนา โรงเรียน และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สามารถจัดทำได้ โดยใช้ขนาด 100 x 25 cm.

พร้อมมีโลโก้โครงการ YSC เวอร์ชั่นล่าสุด โลโก้มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน และโลโก้ผู้สนับสนุนโครงการตาม Template ที่กำหนด สามารถดู Template “การจัดทำบอร์ดนำเสนอผลงาน” ในคู่มือการประกวด และสามารถดู “ตัวอย่างบอร์ดนำเสนอผลงาน” ได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มของคู่มือการประกวด

3. วิดีโอนำเสนอโครงงาน (Project Video)
(ไฟล์ mp4 โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-วิดีโอนำเสนอโครงงาน” ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.)
วิดีโอนำเสนอโครงงานของนักเรียน ความยาวไม่เกิน 3 นาที ทั้งนี้ให้ถ่ายวิดีโอในแนวขวาง โดยนำเสนองานประกอบ Poster หรือ Presentation มีภาพผู้พัฒนาประกอบครบทั้งทีมและสามารถนำชิ้นงานที่พัฒนามาประกอบการนำเสนอได้ โดยไม่ควรเร่งสปีดเสียงที่ใช้ในการนำเสนอหรือใส่เสียงเพลงประกอบ เพราะอาจทำให้กรรมการไม่สามารถจับใจความสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ สามารถดูคำแนะนำ “การจัดทำวิดีโอ” ในคู่มือการประกวด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลในช่อง YouTube ของโครงการ YSC ภายหลังการประกวดแล้วเสร็จ จึงไม่ควรมีข้อมูลความลับของโครงการ หรือข้อมูลที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร

4. แผนภูมิ Quad Chart
(ไฟล์ pdf โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-quadchart” ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.)
แผนภูมิ Quad Chart จำนวน 1 หน้ากระดาษ เพื่อช่วยสรุปโครงการที่สำคัญไว้ในหน้าเดียวให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว สามารถดู Template “การจัดทำแผนภูมิ Quad Chart” ได้ที่คู่มือการประกวด และสามารถดู “ตัวอย่างแผนภูมิ Quad Chart” ได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มของคู่มือการประกวด

5. วิดีโอสาธิต (Video demonstration/Simulation/Animation) (หากมี)
(ไฟล์ mp4 โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-วิดีโอสาธิต” ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.)
วิดีโอสาธิตการทำงานของผลงานที่นักเรียนพัฒนา โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที

เอกสารดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนนำมาติดตั้งที่บูธของท่านในวันนำเสนอ

6. บทคัดย่อ (Abstract) ฉบับแยก 
(ไฟล์ pdf โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น “รหัสโครงการ-บทคัดย่อภาษาไทย” และ/หรือ “รหัสโครงการ-บทคัดย่อภาษาอังกฤษ” ส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 24.00 น.)
บทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ โดยจัดทำไฟล์แยกตามแบบฟอร์มที่มีให้ดาวน์โหลดในระบบ SIMS หรือหน้าเว็บไซต์โครงการ (แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 points) พร้อมปริ้นส์ออกมาจัดแสดงโชว์ในวันประกวด สามารถดูคำแนะนำ “ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ/ภาพรวมโครงการ (กรณีที่มีผลการศึกษา)” และ “ตัวอย่างฟอร์มบทคัดย่อ” ได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มของคู่มือการประกวด

อกสารดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนนำมาส่งที่จุดลงทะเบียนในวันติดตั้งบูธนิทรรศการเพื่อใช้ตรวจสอบในการแสดงผลโครงการ แต่ไม่ต้องแสดงต่อสาธารณะ
7. เอกสารประกอบต่าง ๆ (แบบฟอร์มพิเศษ) ที่มีการกรอกรายละเอียด
ขอให้จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการของท่าน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามมาให้ครบถ้วนและนำฉบับจริง แสดงต่อผู้ตรวจสอบการแสดงผลโครงการ (Project Display Inspector) ในช่วงเวลาการตรวจสอบ โดยเตรียมไว้ในแฟ้มเอกสารแต่ไม่ต้องจัดแสดงต่อสาธารณะ ทั้งนี้ห้ามแสดงแบบฟอร์มขออนุญาตยินยอมการทดลองกับผู้เข้าร่วมที่เป็นมนุษย์ ที่มีการกรอกรายละเอียดโดยผู้เข้าร่วมแล้ว แต่สามารถโชว์แบบฟอร์มตัวอย่างที่ไม่มีการกรอกรายละเอียดได้

 ภูมิภาค

ประกาศผล

ฉบับภาษาไทย 

ประกาศผล

ฉบับภาษาอังกฤษ 

                   หมายเหตุ
1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวรคู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 31 มกราคม 2567
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 31 มกราคม 2567 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 31 มกราคม 2567
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศ ณ

วันที่ 31 มกราคม 2567 Update รายชื่อครูที่ปรึกษา ณ 8 กุมภาพันธ์ 2567 

5. ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศ ณ

วันที่ 31 มกราคม 2567

6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากรคู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศ ณ

วันที่ 31 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะคะ