สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินพันธกิจดังกล่าว สวทช. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแบบมีเหตุผล รวมถึงตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดความสนใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเติบโตด้วยฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

        การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. มีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน มุ่งเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน กิจกรรมมีรูปแบบหลากหลายเน้นความเชื่อมโยงกับศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

Activities

ค่าย 1 วัน

ค่ายค้างคืน

ค่ายเฉพาะทาง

โครงการเสริมสร้างทักษะ

กิจกรรมเยี่ยมชม

กิจกรรมพิเศษ