ค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลองเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ เช่น การทดลองทางเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการสร้างความเข้าใจในการทำงานในสายวิชาชีพนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เกิดแรงบันดาลใจและสนใจทำงานสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์
   2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

» ระยะเวลา : กิจกรรม 2-3 วัน

» ค่าใช้จ่าย : 1,500 -1,800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77217 (คุณนิภาพร)

Share:

Facebook
Twitter