โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา สำหรับเยาวชนไทย

  แนวทางการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ฝึกฝนการทำโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยา สำหรับเยาวชนไทย โดยผู้ทำกิจกรรมจะผ่านการฝึกฝนด้วยวิธีระเบียบวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. อย่างใกล้ชิด และดำเนินการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัย สวทช.

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
1. นักเรียนฝึกฝนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีระเบียบวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. นักเรียนสามารถต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาได้มากขึ้นและสามารถนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้
3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อโครงงานวิทยาศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

  ระยะเวลากิจกรรม : ระยะเวลาฝึกทำโครงงานภายใน 6 เดือน

  ค่าใช้จ่าย : 5,000-10,000 บาท/ต่อโครงงานวิทยาศาสตร์ (ราคาไม่รวม vat)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2564 7000 ต่อ 77113 (คุณกรรณาภรณ์)

Share:

Facebook
Twitter