โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย

  แนวทางการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืช ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช.

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาวิทยาการชั้นสูง อาทิ ด้านพันธุวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายวิจัยอาชีพต่อไป

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

  ระยะเวลากิจกรรม : ระยะเวลาฝึกทำโครงงานภายใน 6 เดือน

  ค่าใช้จ่าย : 6,000-10,000 บาท/ต่อโครงงานวิทยาศาตร์ (ราคาไม่รวม vat)

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2529 7100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์) e-mail : saowanee@nstda.or.th

Share:

Facebook
Twitter