ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบ่มเพาะเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ กอปรกับมีโครงสร้างพื้นฐาน คือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยฐานของ สวทช. เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืชภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และเทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช และด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาวิทยาการชั้นสูง เช่น ทางด้านพันธุวิศวกรรม พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายวิจัยอาชีพต่อไป

เป้าหมายการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส่งเสริมให้คิดอย่างเป็นระบบ และค้นคว้าหาความรู้ ผ่านกิจกรรมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
2. บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าสำหรับเด็กที่มีความสนใจและมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สร้างกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช

ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช

Share:

Facebook
Twitter