ค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นการจุดประกาย ส่งเสริมความสนใจในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะกระบวนการความคิด การทำงาน การออกแบบ และการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
   1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวผ่านการทดลอง
   2. นักเรียนได้เรียนรู้ และวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

» ระยะเวลา : กิจกรรม 2-3 วัน

» ค่าใช้จ่าย : 1,800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77215 (คุณโสภิดา)  0 2529 7100 ต่อ 77207 (คุณเอกลักษณ์)

Share:

Facebook
Twitter