ATCG : DNA for Beginners

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ และเทคนิคพื้นฐานภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้ปิเปตต์ การสกัดดีเอ็นเอจากพืช และการตรวจสอบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis ซึ่งเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนรู้ หรือนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ดีเอ็นเอเบื้องต้นมาแล้ว แต่มีความสนใจด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล โดยสนใจเรียนรู้สารพันธุกรรมดีเอ็นเอเบื้องต้นอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอในงานต่างๆ

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานหัวข้อสารพันธุกรรมดีเอ็นเอทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ประยุกต์ต่อยอดในการเรียนรู้ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลอื่นๆ
2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเฉพาะทางหัวข้ออื่นๆที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย  

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

   ระยะเวลา : กิจกรรม 1 วัน

   ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat) *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2564 7000 ต่อ 77113 (คุณกรรณาภรณ์)

Share:

Facebook
Twitter