มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอและเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ ได้แก่ การใช้ปิเปต การเตรียมสารละลาย การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การตรวจสอบดีเอ็นเอ เทคนิค Gel electrophoresis เทคนิคการทำให้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอต่างๆ บริสุทธิ์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR)

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล
2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา   

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

   ระยะเวลา : กิจกรรม 5 วัน

   ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat)  *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง  

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2564 7000 ต่อ 77113 (คุณกรรณาภรณ์)

Share:

Facebook
Twitter