โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 150 แห่งทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการฯ ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาความสามารถของครู/นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ และมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน เป็นที่ประจักษ์

นอกจากการสนับสนุนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ 150 แห่ง  สวทช. ได้สร้างโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (FabLab@SSH) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ภายในโรงประลองสร้างชิ้นงานต้นแบบได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในอาชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคตอีกด้วย

FabLab@SSH มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ การทดลองและการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ ในการเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นชิ้นงาน หรือกระบวนการที่เป็นรูปธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่ประกอบด้วยการสร้างแบบตามความคิด การสร้างชิ้นงานต้นแบบ และการปรับปรุงต้นแบบไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ผ่านการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

Share:

Facebook
Twitter