ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบถึงความสำคัญของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงโดยนักวิจัย สวทช. หรือนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ฝึกฝนทักษะการทำโครงงานเบื้องต้น ทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติในการมองปัญหาจากสังคมและชุมชน เพื่อเข้าใจความสำคัญของการทำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้จริง

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
   2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์
   3. นักเรียนมีการมองโจทย์วิจัยจากปัญหาของสังคมและชุมชน และสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

» ระยะเวลา : กิจกรรม 2-3 วัน

» ค่าใช้จ่าย : 1,500 -1,800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77217 (คุณนิภาพร)

Share:

Facebook
Twitter