การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพพืช รวมทั้งคุณประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีชีวภาพพืช มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ขยายพันธุ์ เก็บรักษาพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นวิทยากร ซึ่งขบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติการด้วยตนเอง ดำเนินการในสภาพบรรยากาศของห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการวิจัยเป็นกิจวัตร

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
เยาวชนได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจ

   ระยะเวลา : กิจกรรม 1 วัน

   ค่าใช้จ่าย :  1,400 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat) *ค่าใช้จ่ายรวมวัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 2529 7100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์)    e-mail : saowanee@nstda.or.th

Share:

Facebook
Twitter