การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านจุลชีววิทยาเรื่องการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคปลอดเชื้อ เทคนิคการฆ่าเชื้อ และเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การเตรียมอาหารโดยผ่านการฆ่าเชื้อ การนับเชื้อ (Total plate count) การเจือจางตัวอย่างเชื้อ (Serial dilution) การเตรียมหัวเชื้อสำหรับทดสอบในอาหารเหลว และการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียs

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
 1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาหัวข้อเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
2. นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาหัวข้อเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่บ้านนวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

   ระยะเวลา : กิจกรรม 3 วัน

   ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat) *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2564 7000 ต่อ 77249 (คุณจันทิรา)    e-mail : juntira.pun@nstda.or.th

Share:

Facebook
Twitter