อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเฉพาะที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย สวทช.

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัย สวทช. โดยเรียนรู้และร่วม workshop ในหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัย สวทช. ซึ่งนักเรียนจะปฏิบัติการทดลองจริงด้วยตนเอง

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2. นักเรียนได้สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย สวทช. นักเรียน อาจารย์ และโรงเรียน โดยนักเรียนได้รับคำปรึกษาจากคณะนักวิจัยสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
3. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ 

   กิจกรรมที่ผ่านมา
📌 1. เรียนรู้ “ราแมลง” ในประเทศไทย
      – รับจำนวน 20 คน
      – ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน         
📌 2.
เห็ดป่าหน้าฝน 
      – รับจำนวน 20 คน
      – ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน                                         
📌 3. Bioinformatics for Beginners
      – รับจำนวน 20 คน
      – ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน   

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2564 7000 ต่อ 77249 (คุณจันทิรา)   e-mail : juntira.pun@nstda.or.th
     

Share:

Facebook
Twitter