กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (Fun Science Day)

Fun Science Day  ตอน  Chromatography
Fun Science Day  ตอน  DNA
Fun Science Day  ตอน  Virus
Fun Science Day  ตอน  Plant
Fun Science Day  ตอน  Plastic

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสกิจกรรมและการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย และฝึกการทำงานเป็นทีม

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
    1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
    2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 60-70 คน

» ระยะเวลา : กิจกรรม  1 วัน

» ค่าใช้จ่าย : 500 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77217 (คุณนิภาพร)

Share:

Facebook
Twitter