กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับเยาวชน

แนวทางการดำเนินกิจกรรม   เป็นกิจกรรมที่ปิดรับสมัครครูอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สวทช. โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ให้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับประเทศ และผลงานการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดออกสู่ตลาดได้จริง พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงความรู้และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
สัมผัส “เส้นทางอาชีพ…นักวิทยาศาสตร์” อย่างใกล้ชิดโดยนักวิจัย/นักวิชาการ สวทช.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม“ (Fabrication Lab)
ชมผลงานจากห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยระดับประเทศ สวทช.

กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมาเป็นหมู่คณะในนามของโรงเรียน จำนวน 30-60 คน/ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรม :  ครี่งวัน (เช้า หรือ บ่าย)

ค่าใช้จ่าย :  ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  0 2529 7100 ต่อ 77218 (คุณกาญจนา)

Share:

Facebook
Twitter