แผนผังและพื้นที่ใช้สอย

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 แผนผังพื้นที่จัดกิจกรรม

แผนผังพื้นที่ทานอาหารและรีดผ้า

แผนผังพื้นที่นันทนาการ

แผนผังห้องพักบนอาคาร 10 ชั้น

แผนผังบ้านพักรับรอง