แบคทีเรียเรืองแสง

   แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์และชีววิทยา/พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิชาการ สวทช. โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบคทีเรียเรืองแสงที่มียีน Green fluorescent protein (GFP) ด้วยเทคนิคพันธุศาสตร์โมเลกุล ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การค้นพบโปรตีนเรืองแสง (GFP) และการประยุกต์ใช้ การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) การสร้างแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมอย่างง่าย การตรวจหาแบคทีเรียที่รับเอาดีเอ็นเอลูกผสมด้วยวิธี Colony PCR การแยกดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยเทคนิค Gel electrophoresis การตรวจผล Colony PCR โดย Gel electrophoresis การเตรียมพลาสมิดดีเอ็นเอ การตัดพลาสมิดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ และการตรวจผลการตัดพลาสมิดโดย Gel electrophoresis

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
1. นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์และชีววิทยา/พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาด้วยเทคนิคด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล
2. นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
3. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรมอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถนำเกียรติบัตรเป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 คน/ครั้ง

   ระยะเวลา : กิจกรรม 3 วัน

   ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท/คน (ราคาไม่รวม vat) *ค่าใช้จ่ายรวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง เอกสาร ที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2564 7000 ต่อ 77249 (คุณจันทิรา)    e-mail : juntira.pun@nstda.or.th

Share:

Facebook
Twitter