Previous slide
Next slide

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหนึ่งวัน หัวข้อ “ATCG : DNA for Beginners” ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง

อ่านต่อ »

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหนึ่งวัน หัวข้อ “ATCG : DNA for Beginners” ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง

อ่านต่อ »

เปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ »

กิจกรรม Coding & Robotics

  เปิดรับสมัครแล้วว.. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ »

กิจกรรมสร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting

  กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์  เชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมแบบ

อ่านต่อ »

กิจกรรม 3D modelling design and 3D Printer

  กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์  เชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมแบบ

อ่านต่อ »

กิจกรรมบ้านวิทย์