Web
Analytics
Previous
Next

การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน” ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 📢📢 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

อ่านต่อ »

[HRD Newsletter] บทความห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนเครือข่าย 3 แห่ง

♥♥ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช… ห้องเพาะกล้า เพาะความรู้ เพาะคุณธรรม กับโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงเรียนประจำท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ »

การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน” ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 📢📢 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

อ่านต่อ »

[HRD Newsletter] บทความห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในโรงเรียนเครือข่าย 3 แห่ง

♥♥ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช… ห้องเพาะกล้า เพาะความรู้ เพาะคุณธรรม กับโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงเรียนประจำท้องถิ่นไทย

อ่านต่อ »

สนับสนุนโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ การเรียนรู้สะเต็มศึกษาฯ ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โดยบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ »

กิจกรรมบ้านวิทย์