ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และฝึกทักษะการทำโครงงานของนักเรียน โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการ สวทช. เป็นผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองได้ประสบความสำเร็จ และรับฟังประสบการณ์จากนักเรียน/นักศึกษารุ่นพี่ที่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ รวมทั้งนักเรียนจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอโครงงานอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนำเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนำเสนอโครงงานในรูปแบบสไลด์

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
    1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
    2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

» ระยะเวลา : กิจกรรม 2-3 วัน

» ค่าใช้จ่าย :  1,500-1,800 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77217 (คุณนิภาพร)

Share:

Facebook
Twitter