ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร
  • ประกาศ : ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการของอาจารย์ มจพ. และนักวิจัย สวทช. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก