หน้าแรก คลังความรู้ THAILAND 4.0
THAILAND 4.0
27 ธ.ค. 2560
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กระทรวงแรงงาน พ.ย.2559
7 ธ.ค. 2560
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม ต.ค.2559
22 พ.ย. 2560
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
22 พ.ย. 2560
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565
22 พ.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565
21 พ.ย. 2560
ไทยแลนด์ 4.0 กับภาคการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 พ.ย. 2560
ร่างยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 พ.ย. 2560
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 พ.ย. 2560
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 พ.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข
17 พ.ย. 2560
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมกรนโยบายรัฐวิสาหกิจ
15 พ.ย. 2560
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
หน้าแรก คลังความรู้ THAILAND 4.0