หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 พิมพ์เขียว Thailand 4.0
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
15 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  เอกสารนำเสนอใน 7 หัวข้อเรื่องหลัก คือ

  1. โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
  2. ห้าวาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0
  3. การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
  4. การปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0
  5. ระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อน Thailand 4.0

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

15 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: