หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมกรนโยบายรัฐวิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมกรนโยบายรัฐวิสาหกิจ
17 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

เป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปี 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ แผน DE

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

17 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: