หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ร่างยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของร่างกรอบยุทธ์ศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มากาหนดเป็นกรอบโครงสร้างของยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนมีการกาหนดเป้าหมายและ ตัวยุทธศาสตร์ให้มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทอื่นๆ รวมทั้งได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์หม่อนไหม ระยะ 20 ปี

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

21 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: