หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
22 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

การทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ถือเป็นแนวทางการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ ตามกรอบที่เป็นเป้าหมายมุ่งร่วมกัน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า แผนที่ดีจำเป็นต้องมีการคิดพิจารณาที่เป็นระบบประกอบไปด้วยทั้งเหตุผลและประสบการณ์ ซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับนี้ ได้สังเคราะห์ขึ้นจากการประมวลข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม การเมือง วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สำคัญ ครอบคลุมสภาวการณ์อนาคต จากระดับการเปลี่ยนแปลงในกระแสทั่วโลก พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 บริบทประเทศไทย และการปฏิรูปตลอดจนภาวะความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน สู่ “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม”

22 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: