หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 กับภาคการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไทยแลนด์ 4.0 กับภาคการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
21 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) หลักการเเละเเนวคิด 1.พัฒนาเป็นSmart officers / Smart researchers 2.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างใน กษ. 3.ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย 1.ท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ และใช้สหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก 2.ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความปลอดภัย 3.น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเกษตรมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 4.น้อมน้าศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

21 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: