หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565
22 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 33 ตัวชี้วัด โดยคลอบคลุมกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยสอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) ในการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์

22 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: