หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข
17 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

ปัจจุบันระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ
1) Prevention& Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ )
2) Service Excellence (บริการ เป็นเลิศ)
3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4) Governance Excellence (บริหารจัดการ เป็นเลิศ)

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

17 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: