หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21 พ.ย. 2560
0
THAILAND 4.0

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี มีกรอบระยะเวลาดาเนินการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในช่วงระยะ 5 ปีแรก กรมชลประทานจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้า (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” ด้วยการกาหนด Road Map เป้าหมายการดาเนินงานแต่ละช่วงเป็นเข็มทิศนาทาง เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จที่ส่งต่อไปสู่การพัฒนาระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในที่สุด

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

rid-thailand

21 พ.ย. 2560
0
แชร์หน้านี้: