คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และภาคบริการของประเทศ ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการสนับสนุนทุนวิจัยด้าน วทน. พร้อมทั้งการบริหารจัดการ และติดตามผลที่มีประสิทธิภาพร่วมกับศักยภาพของศูนย์แห่งชาติฯ และการเป็นพันธมิตรที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆ ในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของคลัสเตอร์ฯ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย คือ

  (1) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  (2) โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
  (3) โปรแกรมพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงานใหม่
  (4) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  
  (5) โปรแกรมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) 

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 (CPMO) ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป