หน้าแรก โปรแกรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง กรอบวิจัยด้านอุตสาหกรรม
โปรแกรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง กรอบวิจัยด้านอุตสาหกรรม
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งโดยก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าชานเมือง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกหลายสาย รวมถึงโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศอีกหลายแห่ง ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายต่างๆ ของประเทศดำเนินการโดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเข้าไปมีบทบาทน้อยมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และก่อสร้างที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบรถไฟในแต่ละส่วนได้ แต่ยังขาดผู้ผลิตกลุ่ม “System Integrator” ที่จะทำหน้าที่ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นตัวรถไฟและอุปกรณ์ประกอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะด้าน ผ่านกระบวนการศึกษาและวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และการทดสอบยืนยันระบบก่อนการเปิดใช้งาน รวมทั้ง ต้องพิจารณาทั้งด้านนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยได้เข้าไปมีส่วนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เพื่อการยกระดับรายได้ของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

เป้าหมาย

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ

แผนงานที่ 2 การสร้างความสามารถในการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนระบบรางและเทคโนโลยีการประกอบรถภายในประเทศ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุน องค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความสามารถของประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6435 (คุณสุวภัทร)
e-mail : suwaphat.ruksaree@nstda.or.th

ผลงานเด่น

  1. ระบบควบคุมและสั่งการยานยนต์อัตโนมัติ
  2. ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้า
  3. ระบบทดสอบและติดตามสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรถจักรขณะทำขบวน
  4. การจัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งระบบราง
  5. การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียม
  6. การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย
  7. การพัฒนาระบบการจำลองการขับรถไฟและสร้างบทเรียนทดสอบการขับด้วยหัวรถจักร
  8. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย
24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: