หลักการและเหตุผล

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้ง การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

           

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง และมีการทำงานเป็นทีม มีโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
  2. เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีความใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ โดยสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประเทศ
  3. ได้ผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่มีผลกระทบในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ และ/หรือ สังคม
  4. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคม