หน้าแรก โปรแกรมมันสำปะหลัง กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
โปรแกรมมันสำปะหลัง กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
5 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

หลักการ / ความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 70 และมันสำปะหลังยังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความพร้อมมากที่สุดที่จะเป็นโครงการนำร่องการสร้าง S-Curve ใหม่ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อผลักดันการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เนื่องจากศักยภาพของมันสำปะหลังที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ได้ทั้งการบริโภค ใช้เป็นพลังงาน และใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารมูลค่าสูงต่างๆ ข้อมูลจากยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปี 2558-2569 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้ว่าความต้องการใช้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 40 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 60 ล้านตัน ในปี 2569 หากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นำในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมถึงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 570,000 ครัวเรือน ยังมีรายได้จากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จำเป็นต้องใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

เป้าหมาย

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 5 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

แผนงานที่ 2 การเขตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

แผนงานที่ 3 การเตือนการณ์ การป้องกัน กำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง รวมทั้งวัชพืชมันสำปะหลัง

แผนงานที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับมันสำปะหลัง

แผนงานที่ 5  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสำปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำปะหลัง

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 021176445 (คุณรัชพล)
e-mail: ratchapon@nstda.or.th

ผลงานเด่น

 1. การพัฒนาอัตราปุ๋ยเฉพาะพื้นที่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง
 2. การให้น้ำแบบแม่นยำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด
 3. มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72
 4. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 1”
 5. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 2”
 6. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 4” เป็นได้ทั้งพันธุ์รับประทาน และพันธุ์อุตสาหกรรม
 7. เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร…ให้เหมาะกับดิน
 8. โรครากปมมันสำปะหลัง
 9. ปลูกมันสำปะหลังเจอเพลี้ย บิวเวอเรีย ช่วยได้
 10. การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนต์ต่ำ จากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
 11. เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น

สรุปผลงานวิจัย

ด้านปรับปรุงพันธุ์

 1. การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน
 2. แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย
 3. พิรุณ 1 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

ด้านการจัดการเขตกรรม โรค และแมลง ศัตรูมันสำปะหลัง

 1. การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหาร สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
 2. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีการเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
 3. การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่
 4. ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
 5. การแก้ปัญหาชั้นดินดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
 6. รูปแบบการให้น้ำและให้ปุ๋ยทางระบบน้ำของมันสำปะหลัง
 7. การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน
 8. การศึกษาเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ในมันสำปะหลัง

ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

 1. เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถไถเดินตาม
 2. เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

 1. การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้งานทางการแพทย์
 2. การวิจัยและพัฒนาการผลิต “ มันก่ำ” (มันสำปะหลังหมักแข็ง ด้วยเชื้อราโมแมสคัส)
 3. การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมันสำปะหลังการผลิตฟังก์ชันนัลออลิโกแซ็กคาไรด์และการประยุกต์ในอาหาร
 4. การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง
 5. การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร
 6. การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิงค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
 7. การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการพัฒนาวิธีสกัดโปรตีนและการลดไซยาไนด์เพื่อควบคุมคุณภาพใบมันสำปะหลัง
 8. การผลิตโฟมเม็ดจากสารประกอบพอลิแลกติก (Bead foam from PLA compound)
 9. การผลิตผลึกนาโนของแป้ง (starch nanocrystals) จากแป้งมันสําปะหลัง
 10. เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
 11. ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

ด้านกฎระเบียบ นโยบาย และตลาด

1. อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย : การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: