หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ส่วนนี้ คือ การขายแรงงานและที่ดินของประเทศในราคาถูก บริษัทต่างชาติที่มาจ้างผลิตมีอำนาจต่อรองราคา มีโอกาสเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านในราคาค่าแรงที่ถูกกว่า ยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์ปี พ.ศ. 2554-2559 กำหนดเป้าหมาย “เพิ่มบทบาทในการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของไทยเอง พร้อมกับมีเครื่องหมายการค้า (Brand Name) ของประเทศนอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์” เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ให้เป็นระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2565 (จากเดิมมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 5,551 ล้านบาท) สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาโมโนโคนอลในการตรวจโรค และทำงานร่วมกับเครือข่ายในคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย สมาคม บริษัทเอกชน) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน การดำเนินงานตามเป้าหมายข้างต้นจะนำไปสู่ความมั่งคงของประเทศ โดยเพิ่มมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ภายใต้ Brand ของไทยเอง และสร้างความมั่งคงด้านอาหาร โดยการพึ่งพาสายพันธุ์ที่พัฒนาเองในประเทศ เป็นสายพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีในการเพาะปลูกในประเทศ และตลาดคู่ค้าเมล็ดพันธุ์ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีอย่างแพร่หลาย และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่

เป้าหมาย

การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง และการเพิ่มมูลค่าเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดส่งออกเมล็ดพันธุ์ สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย และขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 5 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมในระดับชาติ (National Germplasm Bank) และสร้างเครือข่ายที่เป็นระบบ

แผนงานที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

แผนงานที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงและการเพิ่มมูลค่าเมล็ดพันธุ์

แผนงานที่ 4 การทดสอบพันธุ์ร่วมกับต่างประเทศและการทำ Business Matching กับภาคเอกชน

แผนงานที่ 5 การพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6470 (คุณศศิวิมล) 02 117 6432 (คุณจุฑาทิพย์)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารเผยแพร่

1. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567
2. NSTDA Technology Guide for SEED INDUSTRY

ผลงานเด่น

1. การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

2. การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส

3. การปรับปรุงพันธุ์พริกบางช้างต้านทานโรคแอนแทรกโนส

4. พันธุ์พริกเผ็ด

5. พันธุ์มะเขือเทศรับประทานสด

6. มะเขือเทศพันธุ์สแนคสลิมต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

7. พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้าง

8. พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน

9. ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง เมล็ดโต ต้านทานโรค

10. ข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำสีม่วงและการแปรรูป

11. น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสและแบคทีเรียของพืช

12. การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

13. เครื่องเคลือบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นด้านบนสำหรับเคลือบเมล็ดพันธุ์ผัก

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป