แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (พ.ศ.2560-2564) ... รายละเอียด

 

ผลงานเด่น

1.  ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (All-In-One)

2.  ไวรัสต้นแบบสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

3.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

4.  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

5.  วัคซีนตัวเลือกสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณมนต์ตา   ธรรมศรัทธา
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81830 โทรสาร 02-644-8100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณชมพูนุท กปิญชรานนท์
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81841 โทรสาร 02-644-8100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      
    

    

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป