หลักการ / ความสำคัญ

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้เกิดการเดินทาง การท่องเที่ยว การค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างทวีปของประชากรอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด รวมถึงการเคลื่อนที่ของประชากร สินค้า และอาหารข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ปริมาณมากทุกวัน ทำให้ประชากรมีโอกาสรับเชื้อโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลให้ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีโรคติดเชื้อกำเนิดขึ้นใหม่ในโลกกว่า 30 โรค และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ปัญหาโรคติดต่อและความจำเป็นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างจริงจังและทันเหตุการณ์ จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนานาชาติ โดยโรคติดต่อได้สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำซึ่งเป็นโรคติดต่อเดิมที่มีวงรอบการแพร่กระจายใหม่ มีแนวโน้มเกิดมากขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต เป็นปัญหาและมีผลกระทบกับประเทศ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค มาลาเรีย และมือ เท้า ปาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเครือข่ายและบุคลากรวิจัยที่เข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก จำเป็นต้องสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการทำงานดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อจัดการกับปัญหาและรับมือกับการระบาดได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย

เครือข่ายการทำงานและองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

แผนการดำเนินงาน

การพัฒนาเครือข่ายที่มีความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัย/เทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐในการรับมือโรคระบาด / Unknown Pathogen

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81830 (คุณมนต์ตา) 81841 (คุณชมพูนุช)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานเด่น

1.  ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (All-In-One)

2.  ไวรัสต้นแบบสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

3.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

4.  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

5.  วัคซีนตัวเลือกสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป