หลักการ / ความสำคัญ

ประเทศไทยเป็น Hotspot ของความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูงมาก โดยเฉพาะจุลินทรีย์ และมีความเข้มแข็งของภาคการเกษตร จากข้อได้เปรียบหลัก ดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีนโยบายที่จะผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งได้รับการผลักดันเป็นอุตสาหกรรม New S-Curve ในแผนประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมชีวภาพ มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วน คือ วัตถุดิบทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ  กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สารตัวกลางหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการแปรรูปด้วยจุลินทรีย์ ประเทศไทยมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น เอนไซม์ หรือสารเคมีที่ผลิตจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศมาตลอด แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือเป็นเทคโนโลยีในระดับไม่สูงมากนักซึ่งต้องการการสนับสนุนในเชิงการวิจัยพัฒนา

เป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ และดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ พัฒนาคลังสารต้นแบบ (Compound Library) ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ Specialty Enzymes สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และสุขภาพความงาม รวมถึงจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม Biorefinery และการใช้ประโยชน์จากของเสีย และเทคโนโลยีการผลิต Biochemical Compounds เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 Biochemicals and Biomaterials

แผนงานที่ 2 Biospecialty Products from Biodiversity

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 6700 ต่อ 3457 (คุณศิษฏพงศ์) และ 3429 (คุณชนกนันท์)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป