หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
30 มิ.ย. 2563
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

นอกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จะมีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (framework) ตามมาตรฐาน ISO31000:2009  ซึ่งการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องดำเนินการในทุกระดับชั้น ตามโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรของสำนักงานฯ ในการวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจารณาสิ่งที่พึงกระทำและจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบทั้งก่อนและหลังดำเนินการ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการดำเนินการด้านความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบโดยใช้แนวทางการประเมินตามที่ ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งมีการหารือและดำเนินการประเมินความเสี่ยงในระดับบริหารเพื่อดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงของกระบวนการทำงานที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน

แชร์หน้านี้: