หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2566
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2566
27 เม.ย. 2566
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2566 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 เวอร์ชั่น 6.2 (2566) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

Disclaimer: เอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ และบริบทที่เกี่ยวข้องของ สวทช. เนื้อหาในคู่มือจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์และทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. แบบวิวัฒนาการ (Evolutionary approach) เอกสารฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือบริหารความเสี่ยง version 6.1

 

คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2566

แชร์หน้านี้: