หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2563
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2563
10 ม.ค. 2563
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2563 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 เวอร์ชั่น 5.4 (2563)
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Disclaimer: เอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ และบริบทที่เกี่ยวข้องของ สวทช. เนื้อหาในคู่มือจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์และทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช . แบบวิวัฒนาการ (Evolutionary approach) เอกสารฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือบริหารความเสี่ยง version 5.3

แชร์หน้านี้: