หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2564
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2564
26 ม.ค. 2564
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2564 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 เวอร์ชั่น 6.0 (2564)
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Disclaimer: เอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ และบริบทที่เกี่ยวข้องของ สวทช. เนื้อหาในคู่มือจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สมบูรณ์และทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช . แบบวิวัฒนาการ (Evolutionary approach) เอกสารฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือบริหารความเสี่ยง version 5.4

 

คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2564

แชร์หน้านี้: