ข้อมูลข่าวสารของ สวทช. ที่จัดให้ประชาชนดู
มาตรา 7

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร


(2)
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรา 9

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(1.1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

(2.1) แผนกลยุทธ์ สวทช. ทุกฉบับ
(2.2) แนวนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ
(2.3) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2.4) ระเบียบ นโยบายอื่นๆ

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

(3.1) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567
          ดูแผนการดำเนินงานและงบประมาณย้อนหลัง
(3.2) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4
          ดูผลการดำเนินงานและงบประมาณย้อนหลัง
(3.3) สรุปรายงานเดินทางต่างประเทศ ของ สวทช.

(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

(4.1) คู่มือเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(4.2) คู่มือและแนวทางการปฏิบัติของผู้รับบริการ
(4.3) คู่มือและแนวทางการปฏิบัติของผู้ให้บริการ
(4.3) การขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ

ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

(7.1) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
(7.2) มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(8.1) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 

(8.3) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

(8.4) โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ สวทช. ดำเนินการ

(8.5) ที่สาธารณประโยชน์
         ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(8.6) ผู้เข้ารับการอบรม

 

(8.7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

 

(8.8) รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522