ข้อมูลข่าวสารของ สวทช. ที่จัดให้ประชาชนดู
มาตรา 7
มาตรา 9
(1)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(5)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(6)
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(7)
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ
(8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
(8.5) ที่สาธารณประโยชน์
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(8.6) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  • ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 621 คน
  • ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 162 คน
  • ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 171 คน
  • ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 149 คน
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 210 คน
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 160 คน
  • ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 คน
(8.7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
(8.8) รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522