รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
การอบรมพนักงานใหม่
  • ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 621 คน
  • ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 162 คน
  • ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 171 คน
  • ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 149 คน
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 210 คน
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 160 คน
  • ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 คน