ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.1) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.1.1) นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช.

(8.1.2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

(8.1.3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

(8.1.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(8.1.5) คำสั่ง ปรับปรุงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ