หลักการ / ความสำคัญ

ประเทศไทยตั้งอยู่ใน Hotspot ที่เรียกว่า “Indo-Burma” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีความสำคัญสูงสุดอยู่ใน 8 อันดับแรกของโลก มีความหลากหลายต่อหน่วยพื้นที่สูง โดยประมาณว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตราวร้อยละ 10 ของโลก ขณะเดียวกันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามประมาณ 20-70 ชนิดต่อวัน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลง ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย แนวปะการังเสียหาย มีสภาพเสื่อมโทรมถึงร้อยละ 50 สร้างความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องใช้ความรู้สหสาขา โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้หลายด้าน  ทั้งนี้ การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็น “ต้นทุนทางธรรมชาติ” ต่อการพัฒนาประเทศ เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านเกษตร อาหาร/อาหารสัตว์ สุขภาพการแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เป้าหมาย

1) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2) การสร้างองค์ความรู้และบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า นำมาใช้สนับสนุนการประเมินผลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศ
3) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ การเกิดภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 4 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การศึกษาและเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตบ่งชี้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Bio-Collection)

แผนงานที่ 2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Bio-Climate and Ecosystem Services)

แผนงานที่ 3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Bio-Tourism)

แผนงานที่ 4 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Bio-Utilization)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81846 (คุณรังสิมา) 81845 (คุณฉัตรดนัยภากร) 81844 (คุณสุนทรีย์ เสือขำ)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.

ผลงานเด่น

1. พืชอาหาร พืชสมุนไพร ในลำพะยา

2. ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา

3. ปลากัดลำพะยา

4. เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
    กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเละผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

5. เทคนิคการเพาะเห็ดหูหนู
    กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน อ.เมือง จ.ราชบุรี

6. โกงกางเทียมซีออส (C-Aoss)

7.  การอนุญาตใช้สิทธิในกรรมวิธีตรวจหาปริมาณสาร Artemisinin

8.  การนำชีวินทรีย์ Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรชีวิตพาหาโรคไข้เลือดออก

9.  การผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อราสายพันธุ์ Aspergillus niger BCC7178 เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก

10.  การผลิตอาหารสัตว์หมักด้วยแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส

11.  การควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช

12.  สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

13.  นางพญาพรหมจรรย์ เพื่อการผลิตชันโรงลูกผสม

14.  ไรแดงสยาม อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

15.  การพัฒนาฐานข้อมูล Interactive Spirulina Proteome Database

16. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

17. สัณฐานวิทยาของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป