หลักการ / ความสำคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติในภาคการผลิตและบริการ (S-Curve) มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ที่สร้างรายได้สูง เช่น บริการสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะ (Health and Wellness Services) และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) ของภูมิภาคในระยะต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร และทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให้คำปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกล การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) เพื่อการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

เป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ด้านการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับงานศัลยกรรมวัสดุฝังใน

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 564 6500 ต่อ 4454 (คุณพสุ), 72048 (คุณศศิธร)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผลงานเด่น

1.  โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 3 มิติ

2.  ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

3.  ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

4.  หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

5.  เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02

6.  ซอฟต์แวร์สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

7. โปรแกรมแพทย์อัจฉริยะสำหรับเครื่องไอแพด 2

8. ตู้ทำนาย สุขภาพและหลอดเลือดหัวใจ

9. เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ ของทารกในครรภ์

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป