สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนำ" เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

ในปี 2562 นี้ สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

  • สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต
  • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

โดยให้การสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป