Research Development Innovation Management (RDI)

 

กลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ทำหน้าที่สนับสนุนและบริหารงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 5 กรอบวิจัย

กรอบวิจัย

เอกสารแนะนำกรอบวิจัย

1. กรอบวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ
  (1) โปรแกรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
  (2) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์
  (3) โปรแกรมมันสำปะหลัง
  (4) โปรแกรมสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร
  (5) โปรแกรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
  (6) โปรแกรมเวชสำอาง

2. กรอบวิจัยด้านพลังงาน
  (1) โปรแกรมนวัตกรรมพลังงาน
  (2) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

3. กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์
  (1) โปรแกรมชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  (2) โปรแกรมการแพทย์แบบแม่นยำ
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
  (4) โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
  (5) โปรแกรมความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ (มอ.-สวทช.)

4. กรอบวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  (1) โปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
  (2) โปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. กรอบวิจัยด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรม
  (1) โปรแกรมยานพาหนะไฟฟ้า
  (2) โปรแกรมเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์

แบบฟอร์มการขอทุน

1. คู่มือขอรับทุน (pdf)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (doc)

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย (doc)

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี, เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, พัฒนาบุคลากร (doc)

 

ResearchChairGrantจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีศักยภาพเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยให้การสนับสนุน ไม่เกิน 2 โครงการ ต่อปี ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่สนับสนุนงบประมาณ และ สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม” ที่เป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ การวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทยต่อไป โดยให้การสนับสนุน 1 โครงการ ปีเว้นปี ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างออกไปในแต่ละปี

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ กลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management)

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) 


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป