Cluster and Program Management Office (CPMO)

 

Cluster and Program Management Office (CPMO) ทำหน้าที่ในการบริหารงานวิจัยเชิงบูรณาการผ่านโปรแกรมวิจัย โดยกำหนดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์มุ่งเป้าของ สวทช. ปี 2560-2564 ตามแผนการพัฒนาของประเทศ ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์ 1 กลุ่มโปรแกรม 

คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้าและกลุ่มโปรแกรม

เอกสารแนะนำคลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า และกลุ่มโปรแกรม alt Download

1. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

2. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์

4. คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ

5. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต

6. กลุ่มโปรแกม Cross Cutting Technology

แบบฟอร์มการขอทุน

1. คู่มือขอรับทุน (pdf)

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (doc)

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย (doc)

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี, เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, พัฒนาบุคลากร (doc)

 

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

สวทช. ได้จัดตั้งโครงการทุนนักวิจัยแกนนำและโครงการทุน NSTDA Chair Professor  ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) 

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 (CPMO) ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) 

 


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป